המדריך

לתיירות ופנאי

לנכה

  • slide01.png
  • slide02.png
  • slide03.png
  • slide04.png

תקנון אתר

תקנון השימוש באתר האינטרנט WSW.CO.IL (להלן:"החברה")

תוכן האתר

1.כל תוכן האתר לרבות קוד המקור, עיצוב האתר, חומר מילולי, תמונות, סימני מסחר וכיו"ב, שייכים בלעדית לחברה, ולא ניתנים לשימוש ע"י הגולשים, ובכלל זה לא ניתנים לעיבוד, העתקה, פרסום, הפצה, וכיו"ב בכל דרך שהיא, ללא הסכמה מפורשת מהחברה, מראש ובכתב. מובהר בזאת כי לחברה אין כל זכויות בגופים המפרסמים באתר, למעט זכות השימוש בתכני הפרסום, ובהתאם לכך נאסר על הגולשים לעשות שימוש כלשהו בתכני הפרסום האמורים, אלא-אם-כן יקבלו הרשאה מתאימה מן המפרסמים הרלבנטיים. באתר נמסר מידע אשר הגיע לרשות החברה מצדדים שלישיים, בין השאר על סמך קישורים לאתרים אחרים ו/או מקורות מידע שונים. אין החברה נושאת באחריות כלשהי בקשר למידע מכל מין וסוג שהוא אשר נמסר במסגרת האתר בהיותו כולו מידע שמקורו מצדדים שלישיים. על המשתמשים באתר מוטלת כל האחריות לתוצאות הנובעות משימוש במידע האמור ולא תהיה להם כל תלונה ו/או תביעה מכל סוג שהוא בקשר לכך כנגד החברה. החברה עושה כל מאמץ על מנת לוודא שכל המידע שנמסר באתר הוא מידע עדכני ,נכון, מלא, ומדויק ואולם אין היא אחראית כלשהו לעמידת הספקים השונים בהתחייבויותיהם לרבות התאמת המצגים שמבוצעים באתר זה עם המציאות . בעצם השימוש באתר ניתנת הסכמת המשתמש לכל האמור בו לרבות כל תניות הפטור ובכל מקרה יהיו המשתמשים מושתקים מהעלאת טענה כלשהי בניגוד לכך. מוסכם ומוצהר על ידי כל משתמש באתר זה כי ידוע לכל שהבעלות המלאה והמוחלטת באתר זה על כל תכניו וצורותיו הינה בבעלותה המלאה היחידה הבלעדית והמוחלטת של החברה וכי לאיש , פרט לה, אין כל זכות קניינית בו ! החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך, לשנות ו/או למחוק כל תוכן, כולל תוכן המתקבל ע"י גולשים לפי שיקולה הבלעדי והמוחלט, ואף ללא כל סיבה. כמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות להשעות גולשים לצמיתות או לפרק זמן אחר הנתון לשיקול דעתה הבלעדי והמלא משימוש באתר, וזאת מבלי לתת על כך הודעה לגולש, ומבלי לגרוע מכל סעד נוסף השמור לה על-פי תקנון זה ו/או על-פי כל דין. במידה ו צד ג' כלשהו יטענו לעבירה על החוק בקשר עם תוכן גולשים כלשהו, לרבות טענה להפרת זכויות יוצרים ו/או פגיעה בפרטיות, הגולש הרלבנטי מסכים בזה מראש לכך שהחברה תעביר לצד הטוען שנפגע מתוכן הגולשים ו/או לרשויות המדינה את פרטי הגולש הרלבנטי שנשמרו באתר. תלונות ביחס לתכני האתר ניתן לשלוח לכתובת הדוא"ל:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . החברה מתחייבת לברר את הסוגיה, ובמידת הצורך – לפי שיקול דעתה הבלעדי - להסיר את התכנים הרלבנטיים ו/או לתקנם ו/או לעדכנם.

תקינות האתר ונכונות המידע

12. החברה אינה מתחייבת לכך שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו, או יהא חסין מפני גישה לא מורשית, נזקים, תקלות וכשלים אחרים, ולפיכך לא תהא החברה אחראית לנזק כלשהו, בין ישיר ובין עקיף, לרבות עוגמת נפש וכיוצא בכך, שייגרם לגולש בעטיו.

13.כמו-כן, החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את שירותי האתר כולם או חלקם, לערוך בהם שינויים ו/או לדרוש לגביהם תשלום, וכן להסיר מהאתר מידע ותכנים ללא שמירתם, והכל ללא צורך בהודעה מוקדמת, או בהסכמת הגולש או בהסכמת צד שלישי כלשהו.

14. הגולש מצהיר כי ידוע לו שהמידע והתכנים באתר אינם חפים מטעויות, והם יכולים להשתנות מעת לעת, וכי החברה אינה אחראית לנכונותם בכל צורה שהיא, לרבות בגין תוצאות ונזקים כלשהם העלולים להיגרם כתוצאה מהשימוש בהם, בין במישרין ובין בעקיפין. וכי השימוש במידע במצוי באתר הינו על אחריותו של הגולש בלבד.

פרטיות

15. לגבי גולש שאינו רשום במערכת שומרת החברה מידע סטטיסטי ואגבי, כדוגמת כתובותIP, מילות חיפוש, אתרים מפנים, דפי נחיתה, וכיוצא בכך, ואין במידע זה כדי לזהות את הגולש באופן אישי.

16. לגבי גולש שירשם באתר שומרת החברה גם את נתוני ההרשמה שלו, קרי שם מלא, כתובת דוא"ל, כתובת מגורים ומספר טלפון נייד. יודגש, כי אין הגולש חייב למסור פרטים כלשהם אודותיו, אלא-אם-כן הוא מעוניין בקבלת השירותים המוצעים באתר לגולשים רשומים (כגון הצטרפות למועדון חברים, דיוור ישיר באינטרנט/טלפון ובדפוס, רכישות באתר, הזמנת חדרים, ועוד). מובהר כי הרשמה לאתר תיחשב להסכמה מצד הגולש לשמירת המידע הנ"ל אודותיו במאגר המידע של צימר תיירות.

בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 רשאי כל גולש רשום לעיין במידע אודותיו, לעדכנו, לשנותו או למוחקו כליל.

שימוש במידע שבאתר

17. החברה תהא רשאית להשתמש במידע שנאסף על גולשים באתר לצרכיה המסחריים, לרבות שיפור השירותים הניתנים באתר, ניתוחים סטטיסטיים, וצרכים אחרים, וזאת בין לשימושה העצמי, ובין ולשימוש צדדים מסחריים אחרים. החברה מתחייבת שלא למסור לצד שלישי כלשהו מידע העלול לזהות גולש באופן אישי, אלא-אם-כן הגולש יהיה מעוניין בכך.

18. מובהר כי החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע באשר לגולשים באתר. יחד עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לגולש הרלבנטי ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד, או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

19. גולש אשר מסר את פרטיו במערכת התפוצה (דיוור) באתר, לרבות כתובת הדואר האלקטרוני שלו, טלפון , כתובת מגורים, ייחשב כמי שמעוניין להצטרף לרשימת התפוצה של האתר, ולקבל הודעות דואר שיווקיות (Newsletters) לכתובות שמסר, והדבר יהווה הסכמה שלו למשלוח הודעות פרסומת לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח–2008. יחד עם זאת מובהר כי כל גולש יהיה רשאי לבחור שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר, וכן ולהסיר את פרטיו מרשימת התפוצה שבאתר. 

הפניה באמצעות האתר החברה לבתי העסק השונים

20. כחלק מפעילות אתר החברה, מספק בין היתר הפניות לאתרי משנה של בתי העסק המציעים למכירה חבילות לינה, אטרקציות, מוצרים וכדומה. למען הסר ספק מובהר בזה כי החבילות ו/או השירותים ו/או המוצרים האמורים מסופקים על ידי נותני השירותים ו/או הספקים אינם בשליטתה של החברה ואינם מהווים תוכן של האתר, על כן מומלץ לגל גושר אשר בוחר להזמין שירות כלשהו מאתר המשנה לוודא את נכונות הפרטים, טיב השירות, ולהתאימו לצורכי הגולש.

21. על אף האמור לעיל מובהר בזה כי התמונות בדפי התוכן הינן להמחשה בלבד, ואין להסתמך עליהן בשום צורה ואופן, שכן יתכנו הבדלים בינן לבין המצב בפועל.

22. יודגש כי מנהלי האתר ערכו ביקורים אישיים בבתי העסק השונים, בדקו את דרכי הגישה ואת הנגישות אל אותם בתי העסק אולם, מובהר בזאת כי נתונים אלו אינם בשליטתה של החברה והחברה מתחייבת לבדוק ולעדכן לגבי כל שינוי שיחול, במידה ויחול, בין אם המידע על כך יתקבל מבתי העסק השונים ו/או מידי הגולשים.

23. במקרה של אי התאמה בין תמונות המוצעות, כפי שאלה מוצגים באתר לבין המוצר, הרי הקבוע במפרט הטכני ו/או הכתוב באתר יגבר על כל תמונה. החברה תהא רשאית לעדכן בכל עת כל פרט ביחס לכל בית עסק, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמלא.

24. למען הסר ספק מובהר בזה פעם נוספת כי האחריות המלאה חלה על בתי העסק ו/או ספקי המוצרים ו/או השירותים בלבד, וכי על החברה לא תחול שום אחריות בקשר לכך, בין ישירה ובין עקיפה

כללי

25. עצם הגלישה ו/או השימוש באתר ייחשבו להסכמה של הגולש לכל התנאים המפורטים בתקנון זה, וכן להיות התקנון מסמך משפטי מחייב, ועל-כן גולש שאינו מסכים לאיזה מן התנאים הקבועים בתקנון נדרש לצאת מן האתר, ולא לעשות כל שימוש במידע ובשירותים הכלולים בו.

26. מבלי לגרוע מן האמור לעיל מובהר כי תקנון זה מהווה הסכם מחייב בין הגולש לבין החברה.

27. התקנון נועד לקבוע כלים שיאפשרו שימוש חופשי ובלתי מוגבל בשירותים שמספק האת.

28. תקנון האתר אמנם נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות, אולם הוא פונה לשני המינים במידה שווה.

29. החברה תהא רשאית לשנות תקנון זה מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי והמלא, ושינויים כאמור יהיו תקפים החל ממועד עדכון התקנון המפורסם באתר. התקנון עודכן לאחרונה ביום ה- 1.3.13.

30. סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בקשר עם האתר והשירותים הניתנים בו ו/או בכל הקשור להוראות תקנון זה, לרבות פירושן ו/או ביצוען, תהא מסורה אך ורק לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו, והדין שיחול על כל התדיינות משפטית בקשר לכל הנ"ל יהיה הדין הישראלי בלבד.

 

עסקים נבחרים